TAŞPAKON

 

Tüzüğümüz

MADDE 1– KONFEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Konfederasyonun Adı: TÜM AŞÇILAR VE PASTACILAR KONFEDERASYONU” dur. Kısa adı “TAŞPAKON” dur.

Konfederasyonun merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır. Yurt içinde ve dışında temsilcilikler açabilir.

MADDE 2-KONFEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KONFEDERASYON OLARAK SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Konfederasyon, yürürlükteki T.C yasaları ile bu tüzük hükümleri uyarınca aşçılık, pastacılık mesleğinin, Türk aşçısının ve pastacısının Türk aşçılık ve pastacılık sanatının geliştirilmesini sağlamak, Türk mutfağına ve ülke yöresel mutfaklarına ait değerlerini günümüz yaşam standartlarına uygun hale getirip koruma altına almak, Türkiye mutfak kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak ülkemizdeki aşçılar ve pastacılar arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak ve hizmet konuları doğrultusunda ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Konfederasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Konfederasyon Olarak Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

2.1 Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.2 Kurs, seminer, konferans, fuar, yarışma ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2.3 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

2.4 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

2.5 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

2.6 Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

2.7 Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2.8 Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2.9 Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

2.10 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, gerekli izin alınarak konfederasyonların kurabileceği tesisleri kurmak,

2.11 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

2.12 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.13 Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

2.14 Konfederasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, federasyonlarla, konfederasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

2.15 Mutfak sanatkârlarının, aşçıların ve pastacıların mesleki egitimini desteklemek,

2.16 Çeşitli sektörlerde aşçılar ve pastacılar arasında sosyal ve kültürel dayanışmanın teminini saglamak,

2.17 Türk aşçılarını ve pastacılarını birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak,

2.18 Aşçıların ve pastacıların iç içe olduğu sektörler ve kuruluşlarla diyaloğu kurmak,

2.19 Aşçılık ve pastacılık mesleğini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

2.20 Ülke çapında ilgili resmi ve yarı resmi kuruluşlarla işbirliği içinde aşçılık, pastacılık ve mutfak sanatı ile ilgili kurslar düzenleyerek başarı durumunu derecelendirmek ve mesleki branşlarına göre belgelendirmek,

2.21 Üye federasyonlar tarafından yapılacak olan bölgesel aşçılık, pastacılık ve mutfak sanatları yarışmalarını desteklemek, bu yarışmalarda konfederasyon temsilcisi bulundurmak yarısma sonuçlarını ülke çapında duyurmak,

2.22 Amaç birligi içinde bulunulan ulusal ve uluslararası federasyon ve konfederasyonlarla mesleki, teknik, kültürel ve sosyal isbirligi içinde bulunmak,

2.23 Amaç birligi içinde bulunulan ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmaktır.

2.24 Yiyecek içecek ve konaklama endüstrisine denetlemeler yapmak ve işbirliğinde bulunmak

2.25 İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle aşağıda ismi geçen konularda eğitim vermek ve sertifikalandırmak;

 • Hijyen ve sanitasyon
 • Aşçılık, pastacılık
 • MADDE 4-KURUCULAR

  Konfederasyonun kurucu üyeleri aşağıda yazılmıştır.

  Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu

  Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu

  Marmara Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu

 • Federasyon isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir.
 • MADDE 5- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

  5.1 Kuruluş amacı konfederasyon amaçlarına uygun ve 5253 sayılı dernekler yasası hükümlerini yerine getirmiş konusu aşçılık ve pastacılık sanatı, aşçılık ve pastacılık eğitimi, gastronomi olan her federasyon kendi genel kurullarından alacakları yetki ve konfederasyon üyesi olan iki üye federasyonun üyeliğe teklifi ile konfederasyona üyelik için başvurabilir.

  5.2 Konfederasyon un asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

  5.3 Konfederasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

  MADDE 6- ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELENMESİ

  6.1 Üye olabilme özelliklerine sahip her federasyon kendi Genel Kurulunda aldığı katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak konfederasyona üye olmak üzere başvurur.

  6.2 İki defa konfederasyondan çıkan veya çıkarılan federasyon başvuruları dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu yapacağı ilk toplantıda inceleyerek kabul veya reddini kesin karara bağlar.

  6.3 Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi federasyona bildirilir.

  6.4 Üyeliği kesinleşen federasyon konfederasyonun ana tüzüğünü kabul etmiş sayılır.

  MADDE 7- ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

  Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte konfederasyon giriş ücreti ile o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi Genel Sekreterlikçe bildirilir. Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen federasyon, üye kayıt defterine kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanmış olur.

  MADDE 8 – ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

  Üyelik konfederasyondan çıkma, çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi ile sona erer.

  8.1 Üyelikten Çıkma:

  Konfederasyona kayıtlı her federasyon konfederasyondan ayrılma hakkına sahiptir. Bu hak genel kurullarında verilmiş kararla konfederasyon yönetim kuruluna yazı ile başvurmakla kullanılır. Federasyon Genel Kurulunda alınmış konfederasyondan ayrılma karar yazısı konfederasyon Yönetim Kuruluna ulaşması ile beraber federasyonun üyeliği düşmüş olur.

  8.2 Üyelikten Çıkarılma:

  Konfederasyonun amaç ve gayeleri ile 5253 sayılı Dernekler Yasası’na aykırı hareket ettikleri belgelerle sabit olmak,

  Konfederasyonun çalısmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınmak,

  Verilen görevleri yapmamak,

  Konfederasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak,

  Konfederasyon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

  Aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak,

  Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma kararı alınması için gerekli görülen hallerdir.

  8.3 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz:

  Konfederasyon yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikâyet üzerine veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da aldıktan sonra kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunlugu ile verir. Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. İtiraz Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara baglanır, itirazın karara baglanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlükleri devam eder.

  MADDE 9- ÜYELİK ÇESİTLERİ

  Asli Üyelik: Kurucu üyelerle bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş federasyonlardır.

  Onursal Üyelik: Konfederasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve degerli katkılar saglamış, aşçılığın ve pastacılığın gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca konfederasyona üye olamayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok iki yıl sureyle olmak koşuluyla Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir ünvandır. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel kurul toplantılarına onursal üye olarak seçilmiş tüzel kişiler iki temsilci gönderebilir. Onursal gerçek kişiler ise kendileri katılabilirler.

  MADDE 10- KONFEDERASYONUN ORGANLARI

  10.1 Genel Kurul

  10.2 Yönetim Kurulu

  10.3 Denetim Kurulu

  10.4 Disiplin Kurulu

  MADDE 11- GENEL KURUL

  Konfederasyonun en büyük ve en yetkili organıdır. Konfederasyona hiçbir sekilde borcu olmayan üye federasyonlar konfederasyon genel kurulunda 25’er delegenin katılımı ile temsil edilirler. Temsilci üyeler ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler. Temsilciler konfederasyon Genel Kurulu’nda vekil veya yedekleri ile temsil edilemezler. Konfederasyon genel kurulu 3 (üç) yılda bir konfederasyonun merkezinin bulundugu yerde Kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.

  MADDE 12- OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL

  Konfederasyon yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya genel kurul delege mevcudunun 5’de birinin yazılı istekleri üzerine yönetim kurulunca bir ay içinde toplanır.

  MADDE 13- TOPLANTIYA ÇAGRI USULÜ

  Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. konfederasyon yönetim kurulu, konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve toplantı gündemi yerel bir gazete, elektronik posta yolu veya yazılı olarak ilan edilmek üzere bildirim yapılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılmazsa ikinci toplantının nerde hangi gün ve saatte yapılacağıda bu bildirimde belirtilir. ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 (bir) haftadan az olamaz. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılması zorunludur.

  MADDE 14- TOPLANTI YETER SAYISI

  Genel kurula katılmak üzere üye federasyonların genel kurullarınca seçilmis delegeler genel kurul toplantısına katılabilir. Çogunluk bu delegeler toplamı yarısından bir fazlası esas alınmak sureti ile hesaplanır. İlk toplantıda çoğunluk saglandıgı taktirde, kongre çalısmaları baslar. Ancak çogunluk sağlanamadıgı takdirde ise ikinci toplantıda çogunluk aranmaz. Bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı konfederasyon Yönetim ve Denetleme asli kurulları tam sayı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, toplantıya katılan temsilcilerin salt çogunlugu ile karar verir. Ancak tüzük degisikliklerinde toplantıya katılan mevcudun 2/3 çogunlugunun sağlanması şarttır. Konfederasyonun fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası’na ilişkin esaslara uyulur.

  MADDE 15-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

  Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler kimlik kartlarını göstererek konfederasyon yönetim kurulunca düzenlenmis listedeki adlarının hizasını imza ederek toplantı mahalline girerler. 5253 sayılı Dernekler Yasasının ilgili maddesinde belirtilen yeter sayı sağlandıgında, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı konfederasyon başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere delegeler arasında açık oylama ile:

 • 1) Bir Genel Kurul Başkanı.
 • 2) Bir Genel Kurul Başkanı vekili
 • 3) İki Sekreteri Divan Kâtibi seçilir.
 • Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

  MADDE 16- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Aşağıda yazılı hususlar, genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

  16.1 Konfederasyon organlarını seçmek.

  16.2 Konfederasyon Tüzüğünü değiştirmek.

  16.3 Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşmek, faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra etmek.

  16.4 Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

  16.5 Konfederasyonun Dernekler Yasasının ilgili maddelerince işlem yapılmak kaydıyla Uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurtdışındaki Kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması.

  16.7 Gerektiğinde Konfederasyona taşınır, taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde konfederasyon lehine veya ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim kuruluna yetki vermek.

  16.8 Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karsı yapılacak itirazları karara bağlamak.

  16.9 Konfederasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek.

  16.10 Yasada ve Tüzükte Genel Kurula verilmiş diger görevleri yerine getirmek.

  16.11 Genel baskan seçilmesini saglamak

  16.12 Üye federasyonlar arasında koordinasyonu saglamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek

  16.13 Konfederasyon tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak

  16.14 İktisadi işletme faaliyetinde bulunmak, kiralamak, kiraya vermek için karar almak.

  16.15 Yiyecek içecek ve konaklama endüstrisine denetlemeler yapmak ve işbirliğinde

  MADDE 17- ADAYLARIN BİLDİRİMİ

  Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanının oluşmasından hemen sonra konfederasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları Divan Başkanlığına sunulur. Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını konfederasyon mührü ile onaylayıp, imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir. Divan Başkanlığının, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler Divan başkanlığınca toplamı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

  MADDE 18-OY VERME İŞLEMİ

  Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işleri genel kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür. Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için başkanlık divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur. Oy kullanacak üye Kimligini ve Genel Kurul’a giris kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Üye oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan konfederasyon damgasını ve Başkanlık Divanı’nın imzasını tasıyan zarflardan birine “Başkan”‘ ve “Kurullara ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar. Oyunu kullanan üye, listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır. Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler geçerlidir. Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

  MADDE 19-OYLARIN TASNiFi SAYIMI VE SECiM SONUÇLARININ iLANI

  Oylar verildikten sonra oy kullanan üye sayısı, listedeki imzalarla karşılastırılır. Sonra sandıklar açılıp zarf sayılır. Zarf adedi oy kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış üyelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar yok edilir. Oy tasnifi ile görevli olanlar geçerli ve geçersiz oy pusulalarını ve çıkan oy pusulası sayısını gösteren bir tutanak tanzim ederler. Oy tasnifi açık olarak yapılır. Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldıgı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş konfederasyon başkanına teslim edilir.

  MADDE 20- SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

  Aday olmuş her temsilci kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

  MADDE 21- GENEL KURUL KARARLARININ VE SEÇİM SONUÇLARININ BİLDİRİMİ:

  21.1 Genel Kurul kararları ve tutanakları, oy tasnifine iliskin tutanak ve puan listeleri kongre listeleri kongre başkanlık divanınca imzalanarak yönetim kuruluna teslim edilir. Bu kararların birer sureti konfederasyon üyesi federasyonlara gönderilir.

  21.2 Genel kurulda alınan kararlar konfederasyon salonunda ilan levhasına asılmak sureti ile üyelere duyurulur ve elektronik posta yolu ile tüm üye federasyonlara bildirilir.

  MADDE 22-YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

  22.1 Konfederasyon yönetim kurulu genel kurulundan sonra en yetkili icra organı ve konfederasyonun yürütme kuruludur.

  22.2 Yönetim Kurulu, delegeler arasından üç (3) yıl için Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilen 16 asli ve 16 yedek üyeden oluşur.

  22.3 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısından sonra yedi gün içinde yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından her biri farklı sorumluklar üstlenecek 1 (bir) Başkan şekilde 3 (üç) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter ve 1 (bir) Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diger üyelere de konfederasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

  22.4 İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

  22.5 Aslî üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Başkanlıgın boşalması halinde yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar yönetim kurulu tarafından belirlenecek Başkan Yardımcısı bu görevi yürütür. Ölüm, istifa, mazeret veya diğer zorunlu sebeplerle meydana gelen asli üyeliklerde bosluklar, yönetim kurulu kararı ile eksilen kurulun yedek üyeleri arasından konfederasyon başkanlığınca davet edilerek tamamlanır. Yönetim asil üyeleri arasındaki eksilmeler bu fıkrada belirtilen uygulamaya rağmen üye tam sayısının yarısından aşagı düşmesi halinde dernekler yasasının ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

  MADDE 23- SEÇİLEN ÜYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

  23.1 GENEL BAŞKAN:

  Yönetim kurulu toplantılarına baskanlık eder.

  Genel hükümlerin ve dernek yasası ile tüzük ilkelerinin tanıdığı yetkileri kullanır.

  Yönetim kurulu adına konfederasyonu dışarıda, içeride her yerde ve mahkemelerde temsil eder.

  Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda konfederasyon adına konuşmalar yapar.

  Konfederasyon adına gerekli gördüğü hallerde basın açıklamaları yapar.

  Konfederasyonun bütün işlerini ve çalışmalarını düzenler.

  Alınan karaları yerine getirir.

  Acele ve önemli işler nedeni ile Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

  Konfederasyon adına olan yazışmaları genel sekreter ve mali konulardaki hesap işlerine bakan kurul üyesi ile birlikte imzalar.

  23.2 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

  Yönetim kurulu Başkan yardımcısı olarak kendisine bağlı ana konu ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, tüzükte belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile konfederasyon Başkan vekilliği görevinin yerine getirilmesini ve koordinasyonunu sağlar.

  23.3 GENEL SEKRETER

  Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve konfederasyon Başkanının onayı ile yönetim kurulu tüm üyelerine yayınlar. Konfederasyonun yazı işlerini yönetir. Kanun ve tüzük hükümleri ile belirtilen defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yayın işlerinin yürütülmesini sağlar ve yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcılarının bulunmadıgı zamanlarda bunların görevlerini yapar.

  23.4 SAYMAN

  Konfederasyon gelir ve giderine demirbaşlarına ait defterlerin tutulmasına ve genel kurula sunulacak bütçenin hazırlanmasını saglamak. Giderlerin bütçeye uygun yapılmasını denetlemek, bütçede görülecek aktarma tekliflerini yönetim kuruluna getirmek ve ayda bir gelir gider hesap cetveli çıkarıp yönetim kuruluna sunmak sayman üyenin görevidir. Konfederasyon gelir ve giderlerinin usulüne göre vezne kayıtlarına geçirilmesine gelirlerin banka hesabına yatırılmasına gider belgelerinin hakikate uygunlugunun denetlenmesi harcamalara ait banka çekmelerinin konfederasyon başkanı bulunmadıgı zamanlarda konu ile yetkili başkan yardımcısı ile birlikte imzalamak sayman üyenin görevidir.

  MADDE 24- YÖNETİM KURULUNDAN İHRAÇ

  Yönetim kurulu toplantılarına gelmeyen üyeler özürlerini başkanlığa bildirmeye mecburdur. Özürlü olmadıgı halde 3 toplantıya katılmayanlar yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Durum kendilerine yazılı olarak bildirilir.

  MADDE 25- YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ

  Yönetim Kurulu konfederasyon işlerinin gerektiği hallerde ve en az ayda 1 (bir) defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanıp konfederasyon Başkanının yazılı onayı alınarak en az 7 (yedi) gün önceden elekronik posta yolu ile yine Genel Sekreter tarafından tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Her üye dileğinde gündeme madde ilave ettirebilir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim kurulu toplantılarını konfederasyon başkanının olmadığı yerde başkan vekili yönetir. Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu gerekirse uzman bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

  MADDE 26- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  26.1 Konfederasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

  26.2 Konfederasyona bağlı federasyon üyelerinin haklarını ve sorunlarını takip etmek,

  26.3 Kendi dönemi ait çalışma raporu ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

  26.4 Aidatının ve konfederasyona ait gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmak,

  26.5 Giderleri ve harcamaları, genel kurulca onaylanan bütçeye göre yürütmek ve gerektiğinde bölüm ve maddeler arasına aktarmalar yapmak,

  26.6 Bütçe imkânlarına göre konfederasyona gerekli personeli almak, çalıştırmak ve çıkarmak,

  26.7 Genel kurulca verilecek yetkiye dayanarak taşınmaz malları satın almak konfederasyon adına tapuya tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlası olanları satmak ve mevcut yapılarda her türlü degişikliği yapmak, yeni tesisler meydana getirmek,

  26.8 Konfederasyon yararına gerekli izin alınmak sureti ile müsamere konser balo, yemekli ve yemeksiz toplantı , çay, iç ve dış gezilerle, konferans, paneller, fuar, yarışmalar ve benzeri aktivite tertip etmek,

  26.9 Tüzüğünde yapması gerekli değişiklikleri hazırlayarak genel kurula sunmak,

  26.10 Genel hükümlerde Dernekler Yasası ile bu tüzükte görülen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

  26.11 Konfederasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

  26.12 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

  26.13 Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamaktır.

  26.14 Ürün geliştirme (ARGE) çalışması yapmak.

  MADDE 27- YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI

  Her ne sebeple olursa olsun başkan dahil yönetim kurulu üye sayısı yedek üyelerin katılımına rağmen üye tam sayısı salt çoğunluğundan aşağı düşerse yönetim kurulu münfesih sayılır. Bu durumda genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri tarafından 1 (bir) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

  MADDE 28-DENETLEME KURULU:

  Denetleme Kurulu genel kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden olusur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yönetim kurulu kararı ile seçilen yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, konfederasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

  28.1 Konfederasyon yönetim kurulunca alınan kararlar toplantıyı takip eden oturumda okunup imzalanır. Konfederasyon yönetim kurulunun verdigi kararlardan federasyonları ilgilendiren kısımların örnekleri ilgili federasyonlara gönderilir. Bu kararlara bir ay içerisinde itiraz edilebilir. Konfederasyon Yönetim Kurulu kararında ısrar ederse konfederasyon başkanı meseleyi genel kurula sevk eder ve gerekirse Genel Kurulu toplantıya çagırır.

  28.2 Denetim kurulu, genel olarak yılda 1 (bir) toplanır. İdari ve mali denetimini yapar. Yönetim kurulu idari ve mali belge ve bilgileri Denetim Kuruluna sunar. Denetim Kurulu işlemlerin yasalara Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.

  28.3 Gerekli gördügü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır.

  28.4 Denetim kurulu raporu imzalanmayan kararlar geçersizdir.

  28.5 Denetleme kurulu genel kurula sunulacak idari ve malî raporun, toplantı tarihinden en geç bir ay önce sorumlu başkan yardımcısına yazılı belge ile vermekle yükümlüdür.

  28.6 Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

  28.7 Denetleme kurul üyelerinden biri veya fazlasının herhangi bir nedenle ayrılması halinde boşalan yere birinci yedekten başlamak üzere sırasıyla genel yönetimce çağrı yapılır. Çagrı yazılı ile olur. Bu çağrıdan itibaren on gün içinde kurul üyeleri bir araya gelerek görev bolümü yaparlar. Görev bölümü karar defterine yazılır ve imza edilir.

  29.8 Denetleme kurulu gerektiginde gerekçelere dayalı olarak veya tüm yönetim kurulu üyelerinin yerlerinin, yedekleri ile birlikte boş olması durumunda konfederasyonu olağanüstü genel kurula götürme yetkisi vardır. Gerekçelere dayalı genel kurul talebini ise yönetim kurulundan ister.

  MADDE 29-DİSİPLİN KURULU:

  Disiplin Kurulu genel kurulca seçilen 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden olusur. Disiplin Kurulu ilk toplantılarında aralarında bir baskan ve bir raportör seçer. Seçim sonuçlan karar defterine yazılır ve imzalanır.

  29.1 Disiplin Kurulu Yönetim kurulu tarafından gönderilmiş bulunan disiplin ile ilgili kovuşturmalarda konuyu inceler ve gerektiğinde kişi ve tarafları dinler ve görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu önerileri dikkate alarak kararını verir.

  29.2 Disiplin kurul üyelerinin bir veya daha fazlasının herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu kararı ile yedek üye yazılı olarak göreve çağrılır. Disiplin Kurulu, genel kurula sunulacak raporu toplantı tarihinden bir ay önce yönetim kuruluna vermekle yükümlüdür.

  MADDE 30- KONFEDERASYONUN PARASI VE MALLARI

  Konfederasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için Başkan veya Başkan Yardımcıları ile birlikte hareket etmek koşuluyla herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir. Konfederasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan yetki ile yapılır. Yönetim Kurulu konfederasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu konfederasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır. Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıtları düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

  MADDE 31- BÜTÇE

  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul’ca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle 1 (bir ) yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcamada bulunamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ”ek bütçe” ile mümkündür.

  MADDE 32- KONFEDERASYON FORS VE AMBLEMİ

  32.1 Konfederasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve degiştirilmesine Yönetim Kurulu teklifi ile genel kurul karar verir. Üyeler kendi amblem ve forslarının yanında konfederasyon amblem ve forsunu kullanırlar.

  32.2 Konfederasyonun Forsu konfederasyon Yönetim Kurulunca bayrak yasası ve yönetmeligine uygun olarak konederasyonun bir forsu tespit edilir. Forsun asılmasında, bayrak yasası ve yönetmeliginde belirlenen hükümlere uyulur Ayrıca Dernekler Yasasının 29- maddesinde belirtilen isim isaret ve sembollere benzememek kaydıyla bir alâmetifarika (sekil) intihap ederler.

  MADDE 33-TÜZÜGÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

  Konfederasyon Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile degistirilebilir, ilk toplantıda tüzük degisikliği yapılabilmesi için Oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3″ünün katılması ve kabul etmesi şarttır, ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak tüzügün degiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılan oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3 çogunlugu ile alınır.

  MADDE 34- GELİR VE GİDER İLE BORÇLANDIRMADA USULÜ

  Konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma konfederasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve konfederasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  MADDE 35- SÖZLEŞMELER

  Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılan tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

  MADDE 36- FEDERASYONUN İÇ DENETİM SEKLİ

  Konfederasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun Yükümlülüğünü ortadan kardırmaz. Denetim kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, konfederasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, konfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırıldığında bütçeden ödenir.

  MADDE 37- DEFTERLER VE MUHASEBE

  Yönetim Kurulu belgelerine dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

  Tutulacak Defterler:

  a- Karar Defteri,

  b- Üye Kayıt Defteri,

  c- Evrak Kayıt Defteri,

  d- İşletme Hesabı Defteri,

  Konfederasyon gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderleri harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Alındı belgesi yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak hazırlanır. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar yerel en büyük mülki idare amirine onaylatılır. Ancak Kanun’ da veya yönetmelikle yeni bir düzenleme yapılmışsa bu defterlerinin haricinde başka defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlügünden onaylı olması zorunludur.

  MADDE 38-KONFEDERASYON GELİRLERİ

  38.1 Konfederasyon kurucusu her federasyon 200TL (ikiyüz) giris bedeli öder. Bu bedel 1 (bir) seferde ödenir. Yeni üye olacak her federasyon üye giriş bedeli olarak 500TL (beşyüz) peşin olarak öder. Bu miktarı artırmaya ve azaltmaya genel kurul yetkilidir.

  38.2 Üye federasyonlar ayrıca her yıl 200TL (ikiyüz) yıllık aidatı o yılın Kasım ayının son iş günü tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.

  38.3 Bu federasyonların genel kurulları ile yapacakları para yardımları ve bagışlar,

  38.4 Resmi ve özel kuruluşlardan yapılacak yardım, bagış ve sponsorluklar,

  38.5 Tertip edilecek balo, müsamere, eğlence, konser, piyango, fuar, yarışma ve bastırılacak takvimlerin sagladığı gelirler,

  38.6 Konfederasyon web sitelerinden elde edilebilecek reklam gelirleri,

  38.7 Konfederasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

  38.8 Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

  38.9 Danışmanlık hizmet gelirleri,

  38.10 Yasa, yönetmelik ve kararnamelerin konfederasyona tanıdığı haklardan elde olunan gelirler,

  38.11 Ülke içinde veya dışında yapılacak etkinliklerden sağlanan gelirler.

  MADDE 39- KONFEDERASYONUN FESHİ VE TASVİYE

  Konfederasyonun feshine genel kurul karar verir. Feshe karar vermek için hazır üyelerin 2/3 ünün kararı gerekir.

  Konfederasyon feshi yönetim kurulu tarafından mahalli en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

  Konfederasyonun feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve hakları konfederasyonu oluşturan federasyonlara eşit bir şekilde intikal ettirilir. Konfederasyonun fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemler yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki konfederasyonun safi mevcudunu tespit etmek için bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye heyeti üç kişiden oluşur ve genel kurulca seçilir. Konfederasyonun infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

  MADDE 40- YÖNETMELİKLER

  Tüzük de belirtilen konuların açıklığa kavuşturulması ve konfederasyon işlerinin düzenli yürütülmesi ile bagdaşacak bir yönetmelik yönetim kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulur bu yönetmelik de tüzük de saklık kalmış hususlar maddeler halinde belirlenir. Konfederasyonun yayın organı mevcut ise hazırlanan yönetmelik burada yayınlanır ve ayrıca bastırılarak üyelere dağıtılır. Bu konuda dernekler yasasının uygun maddesine uygunluğu zorunludur.

  MADDE 41- MALİ HAKLAR

  Konfederasyon başkanı ile yönetim kurulunda görev alan üyelerin zaruri masrafları kendi federasyonları tarafından karşılanır. Ancak bu sahışların konfederasyonu ilgilendiren ve yönetim kurulunca karara bağlanan iş ve görev seyahatlerinde yolluk ve zaruri giderleri konfederasyonca karşılanır. Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ve her türlü ödenek yolluk ve tazminat ve konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespiti.

  MADDE 42- ATIF

  Bu tüzükte açıklık olmayan konularda 5253 sayılı Dernekler Yasası, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  MADDE 43- YÜRÜRLÜK

  Bu tüzük kurucu üye federasyonlar tarafından imzalanarak Kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.